?>  ضريب خشكي دومارتن بایگانی - فری داکس

تحقیق اقلیم شناسی

عنوان:

تحقیق اقلیم شناسی

کلمات کلیدی:

تحقیق اقلیم شناسی , تعریف اقلیم , تعاریف بیان شده برای علم اقلیم شناسی , تاریخچه هواشناسی و اقلیم شناسی , لزوم استفاده از علم اقلیم شناسی , تفاوتهای اقلیم شناسی و هواشناسی , طبقه بندی اقلیمی , ضرایب و فرمولهای اقلیمی , ضریب خشکی دومارتن , متن و ترجمه خلاصه یک مقاله مرتبط با موضوع

چکیده:

ریشه کلمه آب وهواکه درزبان عربی اقلیم گفته می شودکلمه یونانی کلیما (Klima) است که تقریبا درتمام زبانها ازهمین ریشه اقتباس شده است.

درلغت نامه دهخدا اقلیم به معنی خمیدگی ؛ انحنا و انحراف واصطلاحا به معنی تمایل وانحراف ناحیه ای اززمین نسبت به آفتاب توضیح داده شده است، درفرهنگ عمید نیز اقلیم کلمه ایست یونانی به معنی مملکت ،کشور،ناحیه وقطعه ای است ازعالم که ازلحاظ آب و هوا و سایراوضاع و احوال طبیعی ازمنطقه وقطعه دیگرجداشده باشد،پیشینیان کلیه خشکی های عالم را به هفت قسمت تقسیم نموده وهرقسمت رااقلیم نامیده اند. کلمه شهر در زمان فارسی همان اقلیم را می رساند و اصطلاحاتی مانند هفت شهر و هفت اقلیم در ادبیات ما متاثر از طبقه بندی اقلیمی یونانیها می باشد.

درحقیقت اقلیم حالت متوسط کمیت های مشخص کننده وضع هواصرف نظرازلحظه وقوع آنهاست وبه عبارت دیگراقلیم تابع مکان است ولی به زمان بستگی ندارد. برطبق فرهنگ هواشناسی بین المللی هرگاه ازاقلیم یک ناحیه سخن گفته می شودمنظورمجموعه شرایط جوی درمنطقه است که تغییرشرایط جوی مشخصه هرناحیه همراه با تغییرات زمانی، اقلیم آن ناحیه راتشکیل می دهد.

دانلود تحقیق اقلیم شناسی