عنوان: تحقیق بیان و حرکت در بازیگری کلمات کلیدی: تحقیق بیان و حرکت در بازیگری چکیده: «آموزش»۱ Training چگونه بازی کردن را یاد نمی دهد. هیچ کس را برای خلاقیت آماده نمی سازد. آموزش روندی است خودانضباطی که به تعریف و بیان خود می پردازد. اعلامی ثابت، اما در مجرای واکنش های فیزیکی. آموزش، تمرین […]

  • بدون نظر